معرفی برنامه های مدرسه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 برنامه های دبیرستان  دوره دوم اندیشمند فردا (پسرانه) به شرح زیر معرفی می گردد:

آموزشی

 برنامه های آموزشی مدرسه شامل:

1- ...

پژوهش و خلاقت

 برنامه های پژوهش و خلاقیت مدرسه شامل:

 

بین المللی

 برنامه های بین المللی مدرسه شامل:

 

پرورشی و تربیتی

 برنامه های پرورشی و تربیتی مدرسه شامل:

 

بهداشت جسم و روان

برنامه های بهداشت جسم و روان مدرسه شامل: